آل Sharpton، بازبینی شده است

Cover Photo The Rev Al Sharpton بین یکی از سه دفاترش، CreditRuddy Roye برای The New York TimesAl Sharpton ReconsideredMr Sharpton نامیده می شود یک قهرمان نژاد یک قهرمان یک قاتل جنگجو آزاد است او ترجیح می دهد که به عنوان مارتین لوتر کینگ از شمال به یاد می آورد GREG HOWARDMARCH 9 2018if پنجره magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize اگر پنجره magnum پنجره magenta