بانوی اول به نامزد Chirlane McCray می گوید: "من می توانم این کار را انجام دهم"

پشتیبانی شده توسط N Y RegionFirst Lady برای نامزد Chirlane McCray می گوید من می توانم این کار را با J دیوید گودمن و ویلیام NEUMANMARCH 13 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story d